♦ Hội Trưởng:
   Bác Mai Nghĩa
♦ Hội Phó:
   Bác Trương Văn Trọng
♦ Tổng Thư Ký:
   Anh Phan Văn Công
♦ Thư Ký (Bắc Cali):
   Trần Văn Ninh
♦Thủ Quỷ (Bắc Cali):
   Nguyễn Xuân Phú

 

L/L
Hai Nhuan Northern Cali
P.O. Box 6022
Hayward, CA 94540

 

email: info@langhainhuanbaccali.org